1567

ข่าวเด่น

ภาษีน่ารู้

าษีโรงเรือนและที่ดิน

        ภาษีโรงเรือนและที่ดิน  เป็นภาษีที่จัดเก็บจากโรงเรือนกับที่ดินต่อเนื่องกับโรงเรือน นั้น ๆ และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ กับที่ดินซึ่งใช้ต่อเนื่องกับสิ่งปลูกสร้างนั้น

            โรงเรือน  หมายถึง  บ้านเช่า, ตึกแถวร้านค้า, สำนักงาน,โรงแรม, โรงภาพยนตร์โรงพยาบาล, อพาร์ทเม้นท์, สนามมวย คลังสินค้า

          สิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ  หมายถึง ท่าเรือ สะพาน , อ่างเก็บน้ำ, คานเรือ ซึ่งมีลักษณะการก่อสร้างติดต่อกับที่ดินเป็นการถาวร

          ที่ดินซึ่งให้ต่อเนื่องกับโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น ๆ  หมายถึง ที่ดินซึ่งปลูกในโรงเรือนหรือสิ่งปลูกสร้างอย่างอื่น และบริเวณต่อเนื่องกัน  ซึ่งตามปกติใช้ไปด้วยกันกับโรงเรือน

          ผู้มีหน้าที่เสียภาษี หมายถึง ผู้ที่เป็นเจ้าของทรัพย์สิน

ขั้นตอนการชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน

          การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี  ผู้รับประเมิน (เจ้าของทรัพย์สิน) จะต้องยื่นแบบ (ภ.ร.ด.2)  ณ  ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม  ภายในเดือน กุมภาพันธ์  ของทุกปี เมื่อผู้รับประเมินได้รับใบแจ้งการประเมินค่าภาษี (แบบ ภ.ร.ด.8) จะต้องชำระค่าภาษีภายใน  30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งค่าภาษี

การยื่นอุทธรณ์

           เมื่อผู้รับการประเมินได้รับใบแจ้งการประเมินค่าภาษีแล้วไม่พอใจในการประเมินค่าภาษี ให้ยื่นคำร้องขอให้พิจารณาการประเมินค่าภาษีใหม่  ภายใน  15  วัน  นับตั้งแต่วันที่ได้รับแจ้งการประเมินภาษี  ( ภ.ร.ด. 8 )

 

 

 

อัตราค่าภาษีโรงเรือนและที่ดิน

          ผู้รับประเมินจะต้องเสียค่าภาษีในอัตราร้อยละ 12.5  ของรายปี (ค่าเช่า)

 

 

การไม่ชำระค่าภาษีโรงเรือนและที่ดินภายในกำหนดเวลา

            กรณีไม่ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษีในกำหนด จะต้องเสียค่าปรับไม่เกิน 200 บาท

          กรณีผู้รับการประเมิน ไม่ชำระค่าภาษีภายใน 30 วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งประเมินภาษี จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกดังนี้

 1. ถ้าค้างชำระไม่เกิน 1 เดือนนับตั้งแต่วันพ้นกำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 2.5 ของค่าภาษี
 2. ถ้าค้างชำระเกิน 1 เดือนแต่ไม่เกิน 2 เดือน จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 5 ของค่าภาษี
 3. ถ้าค้างชำระเกิน 2 เดือนแต่ไม่เกิน 3 เดือน จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 7.5 ของค่าภาษี
 4. ถ้าค้างชำระเกิน 3 เดือนแต่ไม่เกิน 4 เดือน จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของค่าภาษี

ตามพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2543  มาตรา 44 กำหนดว่า ถ้ามิได้มีการชำระค่าภาษีและเงินเพิ่มภายในสี่เดือน ให้ผู้บริหารท้องถิ่น มีอำนาจออกคำสั่งเป็นหนังสือให้ยึดอายัด หรือขายทอดตลาดทรัพย์สินของผู้ซึ่งค้างชำระค่าภาษีเพื่อนำเงินมาชำระภาษีเงินเพิ่ม ค่าธรรมเนียม

าษีป้าย

ภาษีป้าย  เป็นภาษีที่จัดเก็บจากป้าย อันหมายถึงป้ายแสดงชื่อยี่ห้อ หรือเครื่องหมายที่ใช้ในการประกอบการค้าหรือประกอบกิจการอื่นเพื่อหารายได้ ไม่ว่าได้แสดงหรือโฆษณาไว้ที่วัตถุใด ๆ ด้วยอักษรภาพหรือเครื่องหมายที่เขียนแกะสลักจารึก หรือทำให้ปรากฏด้วยวิธีอื่น

ขั้นตอนการชำระภาษีป้าย

การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้าย

          ผู้เป็นเจ้าของป้ายจะต้องยื่นแบบ ภ.ป.1 ณ  ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบล    ศรีสงคราม ภายในเดือนมีนาคม ของทุกปี กรณีติดตั้งป้ายใหม่ จะต้องยื่นแบบ ภ.ป. 1 ภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ติดตั้งใหม่

การชำระเงินค่าภาษี

    ผู้เป็นเจ้าของป้ายจะต้องชำระค่าภาษีภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับแจ้งจากรประเมินหรือจะชำระค่าภาษีในวันที่ยื่นแบบเลยได้

อัตราค่าภาษีป้าย

        ป้ายประเภทที่ 1     หมายถึง ป้ายที่มีอักษรไทยล้วน คิดอัตรา 3 บาท ต่อ 500

            ป้ายประเภทที่ 2     หมายถึง ป้ายที่มีอักษรไทยปนกับอักษรต่างประเทศหรือปนกับภาพและเครื่องหมายอื่น คิดในอัตรา 20 บาท ต่อ 500 ซม2.

            ป้ายประเภทที่ 3     หมายถึง (ก) ป้ายที่ไม่มีอักษรไทยไม่ว่าจะมีภาพหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือ (ข) ป้ายที่มีอักษรไทยบางส่วน หรือทั้งหมดอยู่ใต้หรือต่ำกว่าอักษรต่างประเทศ ให้คิดในอัตรา 40 บาท ต่อ 500 ซม2. เมื่อคำนวณพื้นที่ของป้ายแล้ว ถ้ามีอัตราภาษีต่ำกว่าป้ายละ 200 บาท ให้เสียภาษีป้ายคนละ 200 บาท

การไม่ยื่นแบบและชำระค่าภาษีป้ายภายในกำหนดเวลา

          ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ยื่นแบบภายในกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 10 ของค่าภาษี

            ผู้เป็นเจ้าของป้ายรายใดไม่ชำระค่าภาษีภายในกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2 ของค่าภาษี

ภาษีบำรุงท้องที่

  ภาษีบำรุงท้องที่เป็นภาษีที่จัดเก็บจาก “ที่ดิน”

ซึ่งหมายถึง พื้นที่ดิน พื้นที่ที่เป็นภูเขา หรือที่มีน้ำด้วย

 

ขั้นตอนการชำระภาษีบำรุงท้องที่

          เจ้าของที่ดินซึ่งมีหน้าที่ต้องเสียภาษีบำรุงท้องที่  ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษี (ภ.ท.บ.5) ณ  ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม  ทุกรอบระยะเวลา 4 ปี

          กรณีบุคคลใดเป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่  จำนวนเนื้อที่ดินเดิมเปลี่ยนแปลงไป ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดิน ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เป็นเจ้าของที่ดินขึ้นใหม่หรือจำนวนที่ดินที่ได้รับการเปลี่ยนแปลง

 

การชำระเงินภาษีบำรุงท้องที่

ผู้มีหน้าที่เสียภาษีจะต้องชำระค่าภาษีบำรุงท้องที่

ภายในวันที่  30  เมษายน  ของทุกปี

 

การไม่ยื่นแบบและชำระค่าภาษี

บำรุงท้องที่ภายในกำหนดเวลา

 

 

กรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษีไม่ยื่นแบบภายในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด จะต้องเสียเงินเพิ่มร้อยละ 10 ของจำนวนเงินค่าภาษีกรณีผู้มีหน้าที่เสียภาษี  ไม่ชำระค่าภาษีในระยะเวลาที่กฎหมายกำหนด  จะต้องเสียเงินเพิ่มอีกร้อยละ 2 ของจำนวนเงินค่าภาษี ต่อเดือน

 

 

ศรีสงครามร่วมใจ

ชำระภาษีว่องไว พร้อมใจ

พัฒนาท้องถิ่น

 

 

ติดต่อชำระภาษีทุกครั้ง

กรุณานำบัตรประจำตัวประชาชนมาด้วย

 

 

 

 

 

 

 

หากท่านมีข้อสงสัยประการใดเกี่ยวกับการชำระภาษี

โปรดติดต่อสอบถามได้ที่

ส่วนการคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม

โทรศัพท์ 042 – 850513

 

 

 

อกสารเผยแพร่ความรู้

เกี่ยวกับการชำระภาษีท้องถิ่น

 

 

 

องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม

อำเภอวังสะพุง  จังหวัดเลย

แผ่นพับ

     
1 object(s)

ลิงค์หน่วยงานRate this Content 0 Votes

ฉบับที่ E๑/๒๕๕๘ เรื่องประมูลจ้างก่อสร้างระบบประปาผิวดินขนาดกลาง บ้านไทยเจริญ หมู่ 10

ฉบับที่4/ ๒๕๕8 เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านศรีสงคราม
หมู่ที่ 11 – บ้านโนนสว่าง

ฉบับที่ 3/ ๒๕๕8 เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านศรีสงคราม

ฉบับที่  E1 / ๒๕๕9  ประมูลจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (สถ.ศพด.3) เทศบาลตำบลศรีสงคราม 

ประมูลจ้างซ่อมสร้างผิว Asphatic Concrete ถนนสายบ้านฟากเลย หมู่ที่ 4ถึงบ้านห้วยทรายคำ

ฉบับที่1/ ๒๕๕๙ เรื่อง  สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงซ่อมแซมสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าบ้านห้วยทรายคำ

ประกาศเทศบาลตำบลศรีสงคราม ฉบับที่  E2/ ๒๕๕8 ประมูลจ้างก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 

ฉบับที่ 2 / ๒๕๕8  สอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

ฉบับที่ ๑ / ๒๕๕8  สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ

สมัครรับจดหมายข่าว

แบบสำรวจ

Currently no active poll.

สถิติการเข้าชม

 • Membership Membership
  • New Today New Today 0
  • New Yesterday New Yesterday 0
  • Total Total 9
  • Newest Newest
      thai25
 • People Online People Online
  • Visitors Visitors 1
  • Members Members 0
  • Total Total 1

ราคาน้ำมัน

สภาพอากาศ