นายมั่น บัวระภา
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/09/2016
ปรับปรุง 10/09/2018
สถิติผู้เข้าชม 101834
Page Views 177894
 
เว็บบอร์ด
หมวดหมู่กระทู้


แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลศรีสงคราม
แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ หลักการเหตุผล ตามคำสั่งคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ ๖๙/๒๕๕๗ เรื่องมาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ ได้กำหนดให้ทุกส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ กำหนดมาตรการหรือแนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบในส่วนราชการและหน่วยงานของรัฐ โดยมุ่งเน้นการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารงาน และส่งเสริมการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการตรวจสอบ เฝ้าระวัง เพื่อสกัดกั้นมิให้เกิดการทุจริตประพฤติมิชอบได้ ประกอบกับนโยบายของ พลเอกประยุทธ์ จันทรโอชา นายกรัฐมนตรี ได้แถลงนโยบายของรัฐบาลต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗ ก็ได้กำหนดให้มีการบริหารราชการแผนดินที่มีธรรมาภิบาลและการป้องกันปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบในภาครัฐ เป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล ดังนั้น เพื่อให้การขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เทศบาลตำบลศรีสงคราม จึงได้จัดทำแผน/แนวทางการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตประพฤติมิชอบภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๙ - ๒๕๖๔ ของเทศบาลตำบลศรีสงคราม และเพื่อให้ทุกหน่วยงานในเทศบาลตำบลศรีสงคราม ใช้เป็นกรอบแนวทางในการดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ทั้งนี้ได้มุ่งเน้นให้การดำเนินการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลศรีสงคราม เป็นไปอย่างต่อเนื่อง สร้างระบบราชการที่มีความโปร่งใส จัดระบบการตรวจสอบและประเมินผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานคุณธรรม จริยธรรม ความคุ้มค่า เปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ปรับปรุงระบบการปฏิบัติงานให้เกิดความโปร่งใส มีประสิทธิภาพและสนับสนุนภาคประชาชนให้มีส่วนร่วม ในการรณรงค์ และปลูกจิตสำนึกค่านิยมของสังคมให้ประชาชนร่วมกันต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ วิสัยทัศน์ มุ่งพัฒนาคนให้มีสุขภาพดี เน้นการศึกษา การกีฬา เป็นคนดีมีคุณภาพ รักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมความเป็นไทย เน้นการมีส่วนร่วม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร แปรรูปผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลให้ได้มาตรฐานเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน พันธกิจ ( Mission ) ๑. จัดให้มีการบริการด้านสาธารณสุขมูลฐานที่เพียงพอและครอบคลุมอย่างทั่วถึง ๒. สนับสนุนการศึกษาท้องถิ่นให้ครอบคลุม ขยายโอกาสประชากรวัยศึกษาทุกระดับ ๓. ส่งเสริมและสนับสนุนให้เยาวชน ประชาชน ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ โดยการออกกำลังกาย เล่นกีฬา เพื่อห่างไกลยาเสพติด ๔. ฟื้นฟู ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ป่าชุมชน ส่งเสริมสนับสนุนองค์กรชุมชนเข้ามามีส่วนร่วมดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติ ควบคุมและขจัดปัญหาขยะมูลฝอย สิ่งปฏิxxxล โดยส่งเสริมความรู้ สร้างความตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าไม้ ทีดินทำกินให้แก่องค์กรชุมชน ประชาชน ให้เข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ สามารถจำแนกการใช้พื้นทีป่าเพื่อการทำกิน และการใช้ประโยชน์จากป่าโดยไม่ทำลายพัฒนาระบบการเกษตรให้เหมาะสมตามสภาพพื้นที่ สนับสนุนโครงการ ๕. ฟื้นฟูและอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ ป่าต้นน้ำ ปรับปรุงพื้นที่สีเขียว การปลูกต้นไม้ริมทาง บริเวณสาธารณะ และพื้นที่ที่มีความเหมาะสม ๖. ส่งเสริม ฟื้นฟู อนุรักษ์ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่นให้สืบทอดทรงคุณค่าโดยเคารพภูมิปัญญา ๗. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการระดมความคิดเห็นต่อการแก้ปัญหาสังคมและพัฒนา ชุมชนให้เข้มแข็ง ๘. ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ บนพื้นฐานการมีส่วนรวมของประชาชนในท้องถิ่นโดยทำการสำรวจ รวบรวมแหล่งท่องเที่ยวที่มีอยู่เดิม แหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่ควรจะได้รับการส่งเสริมเพื่อพัฒนาปรับปรุงให้อยู่ในสภาพที่ดีพร้อมให้บริการแก่นักท่องเที่ยวได้อย่างสะดวกสบาย พัฒนาการท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น ประชาชนในพื้นที่เข้ามามีส่วนร่วมบริหารจัดการด้วยตนเอง เพื่อส่งเสริมรายได้ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นและจัดตั้งศูนย์ข้อมูลการท่องเที่ยวแบบครบวงจร ๙. ส่งเสริมการพัฒนาอาชีพและสร้างงานเพื่อเพิ่มรายได้ให้แก่ชุมชน ๑๐. พัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน สาธารณูปโภค ขยายและครอบคลุมทุกพื้นที่ ๑๑. จัดระบบการบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและจัดหาเครื่องมือเครื่องใช้ วัสดุ ครุภัณฑ์ให้ครบถ้วน ๑๒. จัดการพัฒนาจัดทำแผนที่ภาษี เพื่อการจัดเก็บภาษี ได้อย่างทั่วถึงและครอบคลุม ๑๓. จัดการพัฒนาส่งเสริม และสนับสนุนเพื่อดำเนินการตามภารกิจถ่ายโอน ๑๔. พัฒนาส่งเสริมการให้บริการอย่างทั่วถึง และเป็นธรรมตามหลักธรรมาภิบาล ยุทธศาสตร์ที่ ๑ การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคงแนวทางการแก้ไขปัญหา ยาเสพติดและการป้องกันทุจริตคอรัปชั่น วัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริม เสริมสร้าง จิตสำนึกและค่านิยม ให้ทุกหน่วยงานของเทศบาลตำบลศรีสงครามบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาล โดยมีทัศนคติ วิสัยทัศน์ ในการร่วมกันแก้ไขและรับผิดชอบต่อปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลศรีสงคราม รวมทั้งการรณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้ทุกหน่วยงานมีวินัย เคารพกฎหมาย กฎ และระเบียบ ที่จะเป็นกลไกในการแก้ไขปัญหา การพัฒนา ตลอดจน เป็นการวางรากฐานในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลศรีสงครามได้อย่างมีประสิทธิภาพ มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน ๑. ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๑.๑ เสริมสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และประชาชน ให้ปฏิบัติงานและดำเนินชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๑.๒ ประยุกต์การนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้ให้เกิดมรรคผลในทางปฏิบัติ ๑.๓ ส่งเสริมการเรียนรู้หรือการฝึกอบรมเกี่ยวกับการใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ๒. ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ทุกระดับได้เรียนรู้และปฏิบัติงานตามหน้าที่ด้วยหลักธรรมาภิบาล ๒.๑ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลศรีสงคราม มีความรู้ ความเข้าใจ รวมทั้งมีการฝึกอบรมเพื่อให้ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาล ๒.๒ ส่งเสริมให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ได้ประพฤติปฏิบัติตนตามมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ๒.๓ ควบคุม กำกับ ดูแล การปฏิบัติงาน การประพฤติปฏิบัติตนของเจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและมาตรฐานทางคุณธรรมและจริยธรรม ๓. ส่งเสริมค่านิยมการยกย่องและเชิดชูความดี ความซื่อสัตย์สุจริต และการต่อต้านการทุจริต โดยให้ยึดถือเป็นค่านิยมกระแสหลักของชาติ ๓.๑ ส่งเสริมการสร้างแรงจูงใจให้เจ้าหน้าที่ของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ปฏิบัติหน้าที่ราชการด้วยความซื่อสัตย์สุจริต เสียสละเพื่อประโยชน์ส่วนรวม ๓.๒ รณรงค์ เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ ให้สังคมมีค่านิยม ยกย่อง เชิดชู และเห็นคุณค่าของการประพฤติปฏิบัติตนตามหลักคุณธรรมและจริยธรรม ๓.๓ ส่งเสริม เชิดชู หน่วยงานหรือบุคคลที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ๓.๔ ส่งเสริม สนับสนุน ให้ทุกหน่วยงานร่วมกันสร้างค่านิยมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ วัตถุประสงค์ เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานของเทศบาลตำบลศรีสงครามในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการ ทุจริตและประพฤติมิชอบ ส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบการทุจริตหรือประพฤติมิชอบในเทศบาลตำบลศรีสงคราม เสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายภาคประชาชนให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งข้อมูลหรือเบาะแสในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน ๑. บูรณาการระหว่างหน่วยงานภายในเทศบาลตำบลศรีสงครามกับองค์กรทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๑.๑ ประสานความร่วมมือทางด้านข้อมูลและการปฏิบัติงานระหว่างเทศบาลตำบลศรีสงครามกับองค์กรทุกภาคส่วน ๑.๒ มีการจัดตั้ง “ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร” เพื่อดำเนินการจัดระบบการข่าว เก็บรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ตลอดจนการเชื่อมโยง แลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารด้านการทุจริต หรือประพฤติมิชอบในเทศบาลตำบลศรีสงคราม จากทุกหน่วยงาน เพื่อนำไปประมวล วิเคราะห์ เพื่อใช้ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐ ๑.๓ ส่งเสริม สนับสนุน องค์กรและบุคลากรทางด้านสื่อสารมวลชน ให้มีความเข้มแข็ง และเป็นอิสระในการทำหน้าที่ตรวจสอบและเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้สาธารณชนรับทราบ ๑.๔ ส่งเสริม สนับสนุนให้ มีระบบอินเทอร์เน็ตเพื่อทำการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในเทศบาลตำบลศรีสงคราม โดยให้มีเว็บบอร์ดเพื่อติดต่อสื่อสารระหว่างกัน ๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของภาคประชาชนในการติดตาม ตรวจสอบ การทุจริตหรือประพฤติมิชอบในเทศบาลตำบลศรีสงคราม ๒.๑ เสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้เพื่อให้ภาคประชาชนมีความตื่นตัวต่อสภาพปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบในเทศบาลตำบลศรีสงคราม ๒.๒ สร้างและพัฒนาช่องทางในการรับแจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้มีความสะดวกหลากหลาย รวมทั้งสร้างหลักประกันความปลอดภัยให้แก่บุคคล หน่วยงานหรือข้อมูลนั้น ๒.๓ ส่งเสริมสิทธิในการรับรู้และการเข้าถึงข้อมูลข่าวสาร ๒.๔ กำหนดมาตรการสร้างแรงจูงใจให้แก่ผู้แจ้งข้อมูลหรือเบาะแส ให้ได้รับรางวัลตอบแทน ๒.๕ ให้องค์กรหรือบุคลากรด้านสื่อสารมวลชนเป็นสื่อกลางในการแสวงหาความร่วมมือเพื่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในเทศบาลตำบลศรีสงคราม ยุทธศาสตร์ที่ ๓ การเสริมสร้างความเข้มแข็งในการป้องกันและและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลศรีสงคราม วัตถุประสงค์ มุ่งพัฒนาระบบและกลไกในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมการกระจายอำนาจสู่ระดับกอง สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาเทศบัญญัติข้อบังคับที่เอื้อประโยชน์ต่อการทุจริตหรือเป็นอุปสรรคต่อการป้องกันและปราบปรามการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน ๑. พัฒนาระบบในการตรวจสอบ ควบคุม และถ่วงดุลการใช้อำนาจให้เหมาะสม ชัดเจน และมีประสิทธิภาพ ๑.๑ ให้ทุกหน่วยงานในเทศบาลตำบลศรีสงคราม ที่มีพันธกิจด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริต มีโครงสร้างของหน่วยงานอัตรากำลังการบริหารงานบุคคล และงบประมาณที่เหมาะสมสอดคล้องกับภารกิจและความรับผิดชอบ ๑.๒ ให้หน่วยงานในเทศบาลตำบลศรีสงคราม สร้างระบบการตรวจสอบการบริหารราชการ โดยกำหนดให้แยกอำนาจการบริหารงานออกจากอำนาจการพิจารณาคดี เพื่อสามารถถ่วงดุลหรือยับยั้งอีกอำนาจหนึ่งได้ ๑.๓ สนับสนุนให้มีการตรวจสอบและถ่วงดุลการใช้อำนาจระหว่างหน่วยงานเทศบาลตำบล ศรีสงครามด้วยกันเอง ๑.๔ ให้หน่วยงานทุกหน่วยงาน ควบคุม กำกับ ติดตาม ประเมินผล การใช้อำนาจในการ ปฏิบัติงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตด้วยความรวดเร็วต่อเนื่อง และเป็นธรรม ๒. สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลศรีสงครามกับภาคเอกชนให้มีศักยภาพในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๒.๑ วางแนวทางและส่งเสริมบทบาทความร่วมมือระหว่างเทศบาลตำบลศรีสงคราม กับภาคเอกชนหรือหน่วยงานตรวจสอบภายนอก ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ยุทธศาสตร์ที่ ๔ การพัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ วัตถุประสงค์ มุ่งพัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปราม การทุจริตภาครัฐให้สัมฤทธิผลได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อแก้ไขสภาพปัญหาการทุจริตให้เป็นระบบอย่างต่อเนื่อง สร้างมาตรฐานทางวิชาชีพให้สามารถร่วมมือหรือประสานการปฏิบัติกับองค์กรทุกภาคส่วน มาตรการ/แนวทางดำเนินงาน ๑ พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้าที่ของรัฐในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ๑.๑ กำหนดให้เจ้าหน้าที่ของรัฐต้องรับการฝึกอบรมหลักสูตรด้านการป้องกัน และปราบปรามการทุจริตทั้งในและต่างประเทศเพื่อให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านวิชาชีพ ๑.๒ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลความรู้ทางวิชาการเพื่อให้มีกระบวนการเรียนรู้ และการถ่ายทอดความรู้ ตลอดจนให้มีการศึกษาตัวอย่างกรณี (case study ยุทธศาสตร์ที่ ๑ เสริมสร้างจิตสำนึก ค่านิยมให้ทุกหน่วยงานของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาล มาตรการ/แนวทางดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2560 ถึง 2564 ๑.ส่งเสริมการปฏิบัติงานและการดำเนินชีวิต ๑.ฝึกอบรมให้ความรู้ความเข้าใจการดำเนิน 100,000 ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ชีวิตตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงให้แก่ บุคลากรของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ๒.ส่งเสริมให้บุคลากรทุกระดับได้เรียนรู้และ ๒.๑ ฝึกอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจการปฏิบัติ 250,000 ปฏิบัติงานตามหลักธรรมมาภิบาล ปฏิบัติงานตามหลักธรรมมาภิบาล ๒.๒ จัดทำประกาศประมวลจริยธรรมแก่บุคลากร - ทั้งฝ่ายประจำและฝ่ายการเมือง ๒.๓ จัดทำคู่มือจริยธรรมข้อบังคับและระเบียบ - ที่เกี่ยวข้องประจำตัวบุคลากรทุกคน ๒.๔ ประกวดคำขวัญ บทความ ด้านการป้อง - ยุทธศาสตร์ที่ ๒ บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการป้องกันและแก้ไขบัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มาตรการ/แนวทางดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2560 ถึง 2564 ๑.บูรณาการระหว่างหน่วยงานในการ ๑.๑โครงการรับฟังความคิดเห็นเวทีประชาคม 250,000 แก้ไขปัญหาทุจริตประพฤติมิชอบ ๑.๒ จัดทำตู้ ปณ. และ เว๊บไซต์ แจ้งเหตุทุจริต - ตามหมู่บ้าน ๑.๓ จัดทำตู้รับฟังความคิดเห็น และแจ้งเหตุทุจริต - ตามหมู่บ้าน ๑.๔ จัดตั้งศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์และศูนย์ดำรงธรรม 100,000 ๒. ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน ๒.๑ จัดตั้งเครือข่ายการป้องกันและเฝ้าระวังการทุจริต - ระหว่างชุมชนและเทศบาลตำบลศรีสงคราม ๒.๒ จัดกิจกรรมรณรงค์ต้านทุจริต - ๒.๓ แต่งตั้งประชาชนร่วมเป็นคณะกรรมการในการ 50,000 ดำเนินงานต่างๆของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ยุทธศาสตร์ที่ ๓ เสริมความเข้มแข็งในการบ้องกันและแก้ไขบัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบของเทศบาลตำบลศรีสงคราม มาตรการ/แนวทางดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2560 ถึง 2564 ๑.จัดทำระบบตรวจสอบควบคุมและถ่วงดุลให้ ๑.๑จัดกิจกรรมตรวจสอบติดตามประเมิน - เหมาะสม ผลการควบคุมภายใน ๑.๒ จัดกิจกรรมลดความเสี่ยงในการจัด - ซื้อจัดจ้าง ๑.๓ จัดกิจกรรมเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารราคา - กลาง ทางประกาศเว็บไซต์ ๑.๔ จัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างแผนการ - ใช้เงิน และเผยแพร่ให้ประชาชนทราบ ๒.สร้างกลไกความร่วมมือระหว่างหน่วยงาน ๒.๑ จัดตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสาร - กับเอกชน ๒.๒ จัดโครงการเทศบาลตำบลศรีสงคราม - พบสื่อมวลชน ยุทธศาสตร์ที่ ๔ พัฒนาศักยภาพเจ้าหน้าที่รัฐ ในการป้องกันและแก้ไขบัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ มาตรการ/แนวทางดำเนินการ โครงการ/กิจกรรม ปีงบประมาณ 2560 ถึง 2564 ๑.พัฒนาสมรรถนะและขีดความสามารถเจ้าหน้า ๑.๑จัดส่งเจ้าหน้าที่เข้าอบรมหลักสูตร 50,000 รัฐในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตและ การป้องกันและปราบปรามการทุจริต แก้ไขปัญหาการทุจริตและประพฤติมิชอบ ๑.๒ จัดทำศูนย์ข้อมูลความรู้กลางด้านการ - ป้องกันการทุจริต
โพสเมื่อ : 31 มี.ค. 2560,19:37 น.

เฉพาะสมาชิกเท่านั้น สมัครสมาชิกใหม่ หรือ เข้าสู่ระบบ