นายมั่น บัวระภา
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/09/2016
ปรับปรุง 04/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 106717
Page Views 187819
 
เว็บบอร์ด
หมวดหมู่กระทู้


แจ้งการชำระภาษีป้าย โรงเรือนและที่ดิน บำรุงท้องที่ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๔ และมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติภาษีบำรุงท้องที่ พ.ศ.๒๕๐๘ จึงประกาศให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีนำเงินไปชำระต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่ วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ ถึงวันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๐ ได้ที่ งานผลประโยชน์ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีสงคราม ในวันและเวลาราชการ หากพ้นกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มตามกฎหมาย-------------------------------------------------------------------------------------------------อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๙ มาตรา ๒๐ แห่งพระราชบัญญัติภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.๒๔๗๕ และแก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๔๓ จึงประกาศให้ผู้มีหน้าที่เสียภาษีนำเงินไปชำระต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ตั้งแต่วันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๐ ถึง วันที่ ๒๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๐ ได้ที่งานผลประโยชน์ กองคลัง เทศบาลตำบลศรีสงคราม ในวันเวลาราชการ หากพ้นกำหนดจะต้องเสียเงินเพิ่มตามกฎหมาย-----------------------------------------------------------------------------------------อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติภาษีป้าย พ.ศ. ๒๕๑๐ ให้เจ้าของสถานที่การค้าซึ่งมีป้ายยี่ห้อหรือป้ายโฆษณาไว้ในครอบครองอันต้องเสียภาษีป้าย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ ให้ไปยื่นแบบแสดงรายการ เพื่อเสียภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ ณ เทศบาลตำบลศรีสงคราม ได้ตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ถึง ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๐ เพื่อความสะดวกขอให้ท่านนำใบเสร็จรับเงินเก่าไปแสดงด้วย อนึ่งสำหรับป้ายโฆษณาสถานที่ที่การค้า หรือของผู้ประกอบการค้า จะต้องเสียภาษีป้ายโฆษณาในที่สาธารณะ มาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติรักษาความสะอาดความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. ๒๕๓๕ อีกส่วนหนึ่ง ส่วนที่ผู้ติดตั้งป้ายใหม่จะต้องยื่นแบบ ภ.ป.๑ เจ้าของป้ายหลังเดือนมีนาคมก็ดีหรือแสดงป้ายใหม่แทนป้ายเก่า หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขป้ายเดิมเป็นเหตุให้ต้องเสียภาษีป้ายหรือเสียภาษีเพิ่มขึ้น ให้เจ้าของป้ายยื่นแบบแสดงรายการเพื่อเสียภาษีป้ายต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน สิบห้าวันนับแต่วันที่ป้ายอันต้องเสียภาษี หรือนับแต่วันที่แสดงป้ายใหม่แทนป้ายเก่า หรือนับแต่วันที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขเดิมแล้วแต่กรณี ในกรณีมีการโอนป้าย ให้ผู้รับโอนแจ้งการรับโอนเป็นหนังสือต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายในสามสิบวันนับแต่วันรับโอน
โพสเมื่อ : 18 พ.ค. 2561,10:22 น.

เฉพาะสมาชิกเท่านั้น สมัครสมาชิกใหม่ หรือ เข้าสู่ระบบ