นายมั่น บัวระภา
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 13/09/2016
ปรับปรุง 04/10/2018
สถิติผู้เข้าชม 106709
Page Views 187808
 
เว็บบอร์ด
หมวดหมู่กระทู้


ฐานข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนสถาน
 
ลำดับที่ ชื่อ หมู่ที่ ที่ตั้งของวัด
1 วัดศรีอุดมวงศ์ 1 บ้านน้อยนา ม.1
2 วัดโนนสว่าง 3 บ้านโนนสว่าง ม.3
3 วัดจันทรังสี 4 บ้านฟากเลย ม.4
4 วัดอนุสรณ์สมบูรณ์ 5 บ้านน้อยเหนือ ม.5
5 วัดอินทราวนาราม 6 บ้านบุ่งกกตาล ม.6
6 วัดป่าศรัทธารวม 7 บ้านห้วยทรายคำ ม.7
7 วัดศรีมงคล 8 บ้านดงน้อย ม.8
8 วัดโนนศิลา 9 บ้านโคกหนองแก ม.9
9 วัดถ้ำผาหมากฮ้อ 10 บ้านไทยเจริญ ม.10
10 วัดป่าศรีสงคราม 11 บ้านศรีสงคราม ม.11
 
ข้อมูลเกี่ยวกับวัฒนธรรม/ประเพณี
 
ลำดับที่ ประเพณี/วัฒนธรรม ประวัติความเป็นมา/ความสำคัญ ช่วงเวลา สถานที่ปฏิบัติ
1 วันมาฆบูชา วันมาฆบูชา  เป็นสำคัญวันหนึ่งของพระพุทธศาสนา  เป็นที่รู้กันว่าเป็นวันเกิดพระธรรม   ถือว่าเป็นวันที่พระพุทธเจ้า  ได้ประกาศหลักธรรมคำสอนของพระองค์  เพื่อให้พระอรหันต์ทั้งหลาย  ที่มาประชุมพร้อมกันในวันนั้น  นำไปเผยแผ่
 
วันขึ้น 15 ค่ำ  เดือน 4 - ศาสนาสถานในพื้นที่
2 แห่ต้นดอกไม้เครื่อง การจัดงานอนุรักษ์ประเพณี แห่ต้นดอกไม้เครื่อง ซึ่งเป็นอีกประเพณีหนึ่ง ที่ชาวบ้านจะร่วมกันจัดหลังจากประเพณีสงกรานต์เสร็จสิ้นลง เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความเป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น และให้ชนรุ่นหลังได้ภาคภูมิใจ  เทศบาลตำบลศรีสงคราม มีความภาคภูมิใจที่จะอนุรักษ์ประเพณีไทย เพื่อสืบสานประเพณีดั้งเดิมให้คงอยู่ และถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรม ประเพณีที่สืบทอดกันมาเป็นเวลายาวนาน ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น ของตำบลศรีสงคราม  ที่จะช่วยกันเผยแพร่และอนุรักษ์ไว้ ส่งเสริมความสามัคคีของชาวบ้านในตำบลศรีสงคราม
 
เดือนเมษายนถึงพฤษภาคม ของทุกปี - ศาสนาสถานในพื้นที่
3 ประเพณีวันสงกรานต์ ประเพณีสงกรานต์   ถือเป็นประเพณีวันขึ้นปีใหม่ไทย ที่ถือปฏิบัติสืบเนื่องกันมาแต่โบราณ เป็นวัฒนธรรมประจำชาติที่งดงามและฝังลึกเข้าไปในชีวิตของคนไทยมานาน    มีการทำบุญตักบาตร   สรงน้ำพระ  รดน้ำขอพรผู้สูงอายุให้อยู่เย็นเป็นสุข  และกิจกรรมต่างๆมากมาย วันที่ 12- 15 เมษายน ของทุกปี  - ครอบครัว  ชุมชน  หมู่บ้าน
อบต.สระแก้ว  ศาสนสถานในพื้นที่ ฯ
4 ประเพณีบุญบั้งไฟ และบุญหลวงซำรั้ว การจัดงานบุญบั้งไฟเป็นอีกประเพณีหนึ่งของชาวภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เกี่ยวข้องกับการขอฝนนับว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่สืบทอดมาแต่โบราณกาล ตลอดจนเป็นการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขนบธรรมเนียม ประเพณี ศิลปวัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น และเป็นการแสดงออกถึงความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน เทศบาลตำบลศรีสงครามจึงเห็นความสำคัญของงานบุญประเพณีดังกล่าว จึงเป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ และบุญหลวงซำรั้ว ประจำปี 
 
เดือน พฤษภาคม ของทุกปี อ่างเก็บน้ำซำรั้ว หมู่ที่ 3 ต.ศรีสงคราม
5 วันวิสาขบูชา การบูชาในวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือนวิสาขะ หรือเดือน 6  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวัน พระพุทธ      เจ้าประสูติ  ตรัสรู้ และเสด็จดับขันธปรินิพพานพุทธศาสนิกชนจะบำเพ็ญกุศล ทำบุญตักบาตร  บริจาคทาน  ปฏิบัติธรรมที่วัด  รักษาศีล  ไหว้พระ  สวดมนต์  ฟังธรรม  เวียนเทียน  เจริญภาวนา  ฯ
 
วันขึ้น15 ค่ำ    เดือน 6  - ศาสนาสถานในพื้นที่
6 วันเข้าพรรษา การเข้าพรรษาเป็นพุทธบัญญัติ  ซึ่งพระภิกษุสงฆ์  ทุกรูปจะต้องปฏิบัติตาม หมายถึง การอธิฐานอยู่ประจำที่ไม่เที่ยวจาริกไปยังสถานที่ต่างๆ   เว้นแต่มีกิจจำเป็นจริงๆ    ช่วงจำพรรษาจะอยู่ในช่วงฤดูฝนที่มีกำหนดเป็นระยะเวลา 3 เดือน  มีประเพณีสำคัญที่ขาดไม่ได้เลย   คือ ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษาและประเพณีถวายผ้าอาบน้ำฝน
 
วันแรม 1 ค่ำ
เดือน 8
 - ศาสนาสถานในพื้นที่
7 วันอาสาฬหบูชา
 
 
 
 
 
 
การบูชาในวันเพ็ญ ขึ้น 15 ค่ำ เดือน 8   เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันที่พระพุทธเจ้าทรงประกาศพระพุทธศาสนาเป็นครั้งแรก   โดยการแสดงปฐมเทศนาโปรดพระปัญจวัคคีย์ ที่ป่าอิสปตนมฤคทายวัน  จนพระอัญญาโกณฑัญญะ  ได้          บรรลุธรรม  และขอบวชเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธ-ศาสนา  จนถือได้ว่า  เป็นวันแรกที่มีพระพุทธ    พระธรรม
และพระสงฆ์  ครบเป็นองค์พระรัตนตรัย
วันขึ้น 15 ค่ำ
เดือน 8
 
 
 
 
 
- ศาสนาสถานในพื้นที่
 
 
 
 
8 ประเพณีบุญข้าวประดับดิน ชาวไทยอีสานจะมีงานบุญสำคัญเกิดขึ้น งานหนึ่ง งานบุญเดือนเก้า ซึ่งจะตรงกับเดือนสิงหาคมของทุกปี โดยจะนำข้าว ปลาอาหาร ของคาว ฯลฯ แบ่งมาอย่างละเล็ก อย่างละน้อย ห่อใบตองเป็น ห่อเล็กๆ
 นำไปวางไว้ตามโคนไม้ใหญ่หรือตามพื้นดินรอบๆ เจดีย์หรือโบสถ์ เพื่ออุทิศกุศลให้แก่ปูย่าตายายญาติ
ผู้ล่วงลับไปแล้ว
 
ในวันแรม ๑๔ ค่ำ เดือน ๙ - ศาสนาสถานในพื้นที่
 
 
 
 
9 ประเพณีสารทเดือนสิบ ประเพณีสารทเดือนสิบมีมาตั้งแต่พุทธกาล   คาดว่าเมื่อพระพุทธศาสนาเผยแพร่เข้ามาในนครศรีธรรมราช   เป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีต่อบรรพบุรุษ   ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้แก่ผู้ล่วงลับไปแล้ว  และเป็นโอกาสหนึ่งที่ได้รวมญาติพบปะพี่น้องที่อยู่ห่างไกล  มีการทำขนมต่างๆ   มากมาย  เช่น  ขนมไข่ปลา  ขนมลา  พอง  บ้า ดีซำ กง ก้านบัวฯ เพื่อจัดหมรับหรือสำรับถวายพระสงฆ์   ซึ่งทางวัดจะได้เก็บไว้เป็นเสบียงในช่วงฤดูฝน
 
วันแรม 1 ค่ำ  ถึง
แรม 15 เดือนสิบ
 
 - ศาสนาสถานในพื้นที่
10 วันออกพรรษา วันออกพรรษา  หมายถึง  วันที่พ้นจากข้อกำหนดทางพระวินัยที่ต้องอยู่ประจำที่   หรือในวัดแห่งเดียวตลอด  3 เดือน   พระสงฆ์ได้ทำปวารณา   เปิดโอกาสให้เพื่อนพระภิกษุว่ากล่าวตักเตือนเรื่องความประพฤติของตน    เพื่อให้เกิดความบริสุทธิ์  ความเคารพนับถือและสามัคคีกัน   เมื่อออกพรรษาแล้วจะได้นำความรู้จากหลักธรรมและประสบการณ์ที่ได้รับระหว่างพรรษาไปเผยแผ่แก่ประชาชน   พุทธศาสนิกชนจะไปทำบุญทำทาน    รักษาศีลและฟังธรรมเป็นกรณีพิเศษ
 
วันขึ้น 15 ค่ำ
เดือน 11
- ศาสนาสถานในพื้นที่
11 ประเพณีการทอดกฐิน 
 
 
 
 
 
 
การทอดกฐิน คือ การนำผ้ากฐินไปวางไว้ต่อหน้าพระสงฆ์อย่างต่ำ 5 รูป  แล้วให้พระสงฆ์รูปใดรูปหนึ่งที่ได้รับมอบหมายจากคณะสงฆ์ทั้งนั้นเป็นเอกฉันท์ให้เป็นผู้รับกฐินนั้น     การทอดกฐินในแต่ละปีกำหนด
ให้มีการจัดทอดกฐินขึ้นภายใน 1 เดือน    หลังวันออกพรรษา  โดยวัดที่จะสามารถรับกฐินได้ ต้องมีพระภิกษุจำพรรษาโดยไม่ขาดพรรษาเลย   แต่ละวัดสามารถรับกฐินได้ปีละ 1 ครั้ง  การทอดกฐินนั้น  มีหลายประเภท ในพื้นที่ตำบลสระแก้วส่วนใหญ่จะเป็นกฐินสามัคคี   ที่มีเจ้าภาพร่วมกัน  จะมีการตั้งคณะทำงานเพื่อดำเนินการ  แล้วมีหนังสือบอกบุญไปยังผู้อื่นด้วย
 
แรม 1 ค่ำ 
เดือน 11  ถึง
กลางเดือน 12
- ศาสนาสถานในพื้นที่
12 ประเพณีลอยกระทง
 
 
ลอยกระทง   เป็นประเพณีที่
สำคัญ  ได้สืบทอดกันมาตั้งแต่โบราณ    โดยมีความเชื่อหลายประการ  เช่น แสดงความสำนึกถึงบุญคุณของแม่น้ำที่เราได้อาศัยน้ำกินน้ำใช้  การขอขมาต่อพระแม่คงคาที่ได้ทิ้งสิ่งปฏิxxxลต่างๆ ลงไปในน้ำ    การสะเดาะเคราะห์    และสิ่งไม่ดีต่างๆ   ให้ลอยตามแม่น้ำไปกับกระทง  และยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวอีกด้วย
วันเพ็ญ(ขึ้น 15 ค่ำ)เดือน 12 ในพื้นที่ตำบล
และใกล้เคียง
13 วันธรรมสวนะ
 
 
“วันธรรมสวนะ”  เรียกชื่ออีกอย่างหนึ่งว่า    “วันพระ”  หมายถึงการฟังธรรมของชาวไทยพุทธ เมื่อถึงวันธรรมสวนะ คือ วันขึ้น 8 ค่ำ  แรม 8 ค่ำ และ วันขึ้น 15 ค่ำ  แรม 15 ค่ำ  พุทธศาสนิกชนจะเตรียมอาหาร  ผลไม้   เครื่องสักการะไปวัดเพื่อถวายแด่พระภิกษุสงฆ์
รวมทั้งรักษาศีล เจริญจิตภาวนา
และฟังธรรมเทศนา
ทุกวันธรรมสวนะ - ศาสนาสถานในพื้นที่
 
ฐานข้อมูลกลุ่มอาชีพและภูมิปัญญาท้องถิ่น
ด้านการเกษตร
ที่ ชื่อของภูมิปัญญา ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา
1 ปลูกผักปลอดสารพิษ นางบุญมา  ไชยา
2 ปลูกข้าวกล้อง นายตุ๋ย  ไชยา
3 หมอดิน นายลุน  คงโนนกอก
4 ข้าวกล้องนอกผสมงาดำ นางอภิญญา กรรณลา
5 งาดำ นางอภิญญา กรรณลา
6 น้ำใบย่านาง นายประดับ ศรีอินทร์
 
ด้านหัตถกรรม สิ่งประดิษฐ์  และการแปรรูปผลิตภัณฑ์
ที่ ชื่อของภูมิปัญญา ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา
1 ทอผ้าฝ้าย นางสำเภา  นายม
2 ทอผ้าฝ้าย นางสมทบ  กันชัย
3 ดอกไม้ประดิษฐ์จากดิน นางกฤติกา เพียปลัด
 
ด้านศาสนา วัฒนธรรม
ที่ ชื่อของภูมิปัญญา ชื่อของเจ้าของภูมิปัญญา
1 พิธีกรทางศาสนา,ปราชญ์ชาวบ้าน นายสุพจน์  นามวงษา
2 พิธีกรทางศาสนา นางสุภี  ดวงบุบผา
 
 
 
 
 

โพสโดย : le0116
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 2561,09:12 น.

เฉพาะสมาชิกเท่านั้น สมัครสมาชิกใหม่ หรือ เข้าสู่ระบบ