messager
 
เทศบาลตำบลศรีสงคราม call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลศรีสงคราม
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โทรศัพท์ / โทรสาร : 042-039206

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
folder ประกาศ (งานบุคคล)
ประกาศ ก.ท.เรื่องกำหนดมาตรฐานที่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการกำหนดเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นเป็นกรณีพิเศษอันมีลักษณะเป็นเงินรางวัลประจำปี poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
ประกาศคณะกรรมการกลางข้าราชการ อบจ.เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของข้าราชการ อบจ. poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
ประกาศ ก.ท. เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับการกำหนดหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน ข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น (ฉ.2) 2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
ประกาศ ก.ท.เรื่องมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการคัดเลือก การบรรจุและแต่งตั้ง การย้าย การโอน การรับโอน การเลื่อนระดับ และการเลื่อนขั้นเงินเดือน พ.ศ. 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดมาตรฐานกลางบริหารงานบุคคลท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่อง กำหนดหลักสูตรการพัฒนาและปฐมนิเทศข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารงานบุคคล poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 27
ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น เรื่องกำหนดมาตรฐานกลางการบริหารส่วนท้องถิ่น poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2566 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบแีงบประมาณ 2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 4) poll
เผยแพร่วันที่ : 30 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
ประกาศเทศบาลตำบลศรีสงคราม เรื่อง การสรรหาและเลือกสรรบุคคลเพื่อปฏิบัติงานเป็นพนักงานจ้างของเทศบาลตำบลศรีสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2565 poll
เผยแพร่วันที่ : 9 มีนาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
ประกาศใช้แผนอัตรากำลัง 3 ปี รอบแีงบประมาณ 2564-2566 (ปรับปรุงครั้งที่ 3) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 กุมภาพันธ์ 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
1 - 11 (ทั้งหมด 11 รายการ) 1