messager
 
เทศบาลตำบลศรีสงคราม call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลศรีสงคราม
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โทรศัพท์ / โทรสาร : 042-039206

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
camera_alt ภาพกิจกรรม
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม ปีงบประมาณ 2567 ณ บ้านบุ่งกกตาล หมู่ที่ 6[20 พฤษภาคม 2567]
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม ปีงบประมาณ 2567 ณ บ้านโนนสว่าง และโรงเรียนบ้านโนนสว่าง ...[17 พฤษภาคม 2567]
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม ปีงบประมาณ 2567 ณ บ้านน้อยเหนือ หมู่ที่ 5[16 พฤษภาคม 2567]
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม ปีงบประมาณ 2567 ณ บ้านฟากเลย หมู่ที่ 4[15 พฤษภาคม 2567]
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม ปีงบประมาณ 2567 ณ บ้านศรีสงคราม หมู่ที่ 11[14 พฤษภาคม 2567]
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดพ่นหมอกควันควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ตามโครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออกในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม ปีงบประมาณ 2567 ณ บ้านน้อยนา หมู่ที่ 1[14 พฤษภาคม 2567]
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ณ บ้านน้อยเหนือ หมู่ที่ 5 และบ้านไทยเจริญ หมู่ที่ 10 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย[5 เมษายน 2567]
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ณ บ้านฟากเลย หมู่ที่ 4 และบ้านโคกหนองแก หมู่ที่ 9 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย[4 เมษายน 2567]
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ณ บ้านโนนสว่าง หมู่ที่ 3 และบ้านดงน้อย หมู่ที่ 8 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย[3 เมษายน 2567]
งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ลงพื้นที่ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในสุนัขและแมว ณ บ้านห้วยทรายคำ หมู่ที่ 7 และบ้านศรีสงคราม หมู่ที่ 11 ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย[2 เมษายน 2567]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 11 - 20 (ทั้งหมด 275 รายการ)