messager
 
เทศบาลตำบลศรีสงคราม call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลศรีสงคราม
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โทรศัพท์ / โทรสาร : 042-039206

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 26 มิถุนายน 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลศรีสงคราม ลงพื้นที่ดำเนินการฉีดพ่ววนหมอกควันควบคุมและป้องกันไข้เลือดออก ประจำปี 2566 หมู่ที่ 6...[26 มิถุนายน 2566]
วันที่ 26 มิถุนายน 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เป็นประธานเปิด โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) หลักสูตรจัดตั้ง ณ โรงแรมวังรีสอร์ท ตำศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย[26 มิถุนายน 2566]
วันที่ 23 มิถุนายน 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายเจจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ซ่อมไฟฟ้าส่่องสว่างสาธารณะ ในเขตตำบลศรีสงคราม[23 มิถุนายน 2566]
วันที่ 22 มิถุนายน 2566 ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลศรีสงคราม[22 มิถุนายน 2566]
วันที่ 21 มิถุนายน 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม ร่วมประชุมและสัมมนาทางวิชาการสันนิบาต เทศบาลแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 1/2566 ประจำปี พ.ศ. 2566[21 มิถุนายน 2566]
วันที่ 20 มิถุนายน 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้กองคลัง ลงพพื้นที่สำรวจขอมูลข้อ ในโครงการออกสำรวจรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง และภาษีป้าย ประจำปี 2566[20 มิถุนายน 2566]
วันที่ 19 มิถุนายน 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมเทศบาลตำบลศรีสงคราม ลงพื้นที่ฉีด่นหมอกควันควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ในเขตเทศบาลตำบลศรีสงคราม...[19 มิถุนายน 2566]
วันที่ 12 มิถุนายน 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการซ่อมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 6 บ้านบุ่งกกตาล ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย[15 มิถุนายน 2566]
วันที่ 15 มิถุนายน 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการคุณภาพชีวิตชมรมผู้สูงอายุตำบลศรีสงคราม ประจำปี 2566[15 มิถุนายน 2566]
วันที่ 12 มิถุนายน 2566 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม พร้อมคณะผู้บริหาร ข้าราชการ และลูกจ้างเทศบาลตำบลศรีสงคราม เข้าแถวเคารพธาติ สวดมนต์ไหว้พระ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลตำบลศรีสงคราม...[12 มิถุนายน 2566]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 101 - 110 (ทั้งหมด 275 รายการ)