ชื่อเรื่อง : จ้างเหมารถตู้ เพื่อเข้าร่วมการประชุมและสัมมนาทางวิชาการ สมาคมสันนิบาตภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 2 ประจำปี พ.ศ.2567 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง