ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องสูบน้ำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองนกเจ่า หมู่ที่5 (บ้านน้อยเหนือ) ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง