ชื่อเรื่อง : จ้างเหมาปรับปรุงตีเส้นจราจร สามแยกบุ่งกกตาล หมู่ที่6 บ้านบุ่งกกตาล ตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง