messager
 
เทศบาลตำบลศรีสงคราม call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลศรีสงคราม
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โทรศัพท์ / โทรสาร : 042-039206

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
account_box คณะผู้บริหาร
นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน
นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
โทรศัพท์ : 085-7413330
นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
โทรศัพท์ : 0862222181
นายมงคล ศรีอินทร์
รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
โทรศัพท์ : 085-4893414
นายประเวศ โคตรมงคล
เลขานายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
โทรศัพท์ : 064-1706258
นายภมรพล ยัญญลักษณ์
ที่ปรึกษานายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม
โทรศัพท์ : 093-0626444
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นายคณะศักดิ์ จันพินิจ
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 083-4562475
นางสาวรักอนงค์ บับภาวัน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 063-6299458
นายคณะศักดิ์ จันพินิจ
ปลัดเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 083-4562475
account_box ฝ่ายสภา
นางสาวกัลยา ทองวันทา
ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
นายสังคม สิงห์ทองลา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
นายคณะศักดิ์ จันพินิจ
เลขานุการสภาฯ
นายลำพูน ถิ่นสะพุง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายแถลงศักดิ์ สุขสมบูรณ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายพร ภูม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางเครือวัลย์ ถิ่นสะพุง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายภูษิต สุประภาดา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายประดิษฐ์ บู่สุข
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายเดช จำศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายเส็ง พรมมาศ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายสมปอง ฝากเชียงชา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นางประไพ จำปามี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
account_box สำนักปลัด
นางสาวรักอนงค์ บับภาวัน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวรดา วงษ์โสภา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวชนิตา สอนพรหม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางวิไลวรรณ ภักมี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวสมยงค์ บุญหลาย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวจีระสุดา ดอกไม้
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวพรชนก ทีหลวง
นิติกรปฏิบัติการ
นางอุไลวรรณ สิมสวสัดิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ
นายสิทธิเมืองชัย เมืองจันทร์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
จ.ส.ต.ชัชชัย พรหมมาศ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางตุนี สมอเนื้อ
ครู
นางสาวสุรีพร ทองคำ
ครู
นางชนัญชิดา โสภา
ครู
นางวิลาวรรณ แสนสุภา
ครู
นางเม็ดชริน ชาวกะสัย
ครู
นางเพ็ญสุข ศรีอินทร์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสุนัน บุญโยพัน์ธ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางวัชรี บุตรอุดม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววรุณยุภา พรมศรี
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางมาริสา ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
สิบเอกศรายุทธ แสงมะโน
ผู้ช่วยนักพัฒนนาชุมชน
นางสาวพิมพ์ใจ ศรีอินทร์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวยุภาวรรณ คามะดา
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นายกิตติคุณ จันทรบุผา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายพสิษฐ์ บุตรอุดม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
นายสายันต์ อินเจริญ
พนักงานขับรถส่วนกลาง
นายไพฑูรย์ ศรีจันทะ
พนักงานขับรถส่วนกลาง
นายดนัย นามวงษ์
พนักงานขับเครืองจักรขนาดกลาง
นายนิวัฒนน์ ศักดิ์พิทัก
พนักงานตกแต่งส่วน
นายธนพล ชัยพิลา
พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ
นายกรวิทย์ อินทรีย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ
นายสุนทร ดงโนนกอก
คนงานประจำรถขยะ
นายวีระพัฒนน์คุนันท์
คนงานประจำรถขยะ
นายอุทิศ แซงศรีนวล
คนงานประจำรถขยะ
นายวิโรจน์ ประเสริฐ์
คนงานประจำรถขยะ
นายทองคำ ชัยสวรรค์
คนงานประจำรถขยะ
นายบัวรส พลซา
คนงานประจำรถขยะ
นายอดิศักดิ์ ไชพิลา
คนงานเก็บขยะ
นางจันทิวา พรมมาศ
แม่บ้าน
นายสุทธิพงษ์ บัวระภา
คนงานจ้างทั่วไป
(ปฏิบัติงานป้องกันฯ)
นายสมพงษ์ จำศักดิ์
คนงานจ้างเหมาบริการ
(ปฏิบัติงานช่วยป้องกันฯ)
นายก้องนภา ปัญญาอินทร์
คนงานจ้างเหมาบริการ
(ปฏิบัติงานช่วยป้องฯ )
account_box กองคลัง
นายชาญเดช พิมใจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางบุษบา ภูมิภักดิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นาวสาววิลาวรรณ สุขสมบูรณ์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นายเทิดศักดิ์ ดอกไม้
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวพรสุดา พูนสูงเนิน
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาวภัทรนิษฐ์ ยิ่งเจริญ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางจุฬาพรรณ จันทิหล้า
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวเมธิตา เคนมา
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นางสาวดารุณี บุญหนัก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
account_box กองช่าง
นายคณะศักดิ์ จันพินิจ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
- ว่าง -
นายช่างโยธา
- ว่าง -
นายช่างสำรวจชำนาญการ
นางสมสม พรหมมาศ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายจิระโชติ โสภาเปี้ย
ช่างเครื่องสูบน้ำ
นายไพฑูล พรมมาศ
ช่างเครื่องสูบน้ำ
- ว่าง -
ผู้ช่วยนายช่าง
นายสาคร อาจชนะพรม
ผู้ช่วยช่างทุกประเภท
- ว่าง -
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายเกรียงไกร จำศักดิ์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายวีระพงษ์ ปักกลาง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายสุภชีพ ขันสุขะ
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง
account_box งานตรวจสอบภายใน
นายคณะศักดิ์ จันพินิจ
ปลัดเทศบาล
นางสาวพิชญาพร สารวงษ์
นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการ