messager
 
เทศบาลตำบลศรีสงคราม call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลศรีสงคราม
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โทรศัพท์ / โทรสาร : 042-039206

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
account_box กองคลัง
นายชาญเดช พิมใจ
ผู้อำนวยการกองคลัง
นางบุษบา ภูมิภักดิ์
นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ
นาวสาววิลาวรรณ สุขสมบูรณ์
นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ
นายเทิดศักดิ์ ดอกไม้
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน
นางสาวพรสุดา พูนสูงเนิน
เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้
นางสาวภัทรนิษฐ์ ยิ่งเจริญ
เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นางจุฬาพรรณ จันทิหล้า
ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี
นางสาวเมธิตา เคนมา
ผู้ช่วยนักวิชาการพัสดุ
นางสาวดารุณี บุญหนัก
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้