messager
 
เทศบาลตำบลศรีสงคราม call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลศรีสงคราม
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โทรศัพท์ / โทรสาร : 042-039206

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
account_box ฝ่ายสภา
นางสาวกัลยา ทองวันทา
ประธานสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
นายสังคม สิงห์ทองลา
รองประธานสภาเทศบาลตำบลศรีสงคราม
นายคณะศักดิ์ จันพินิจ
เลขานุการสภาฯ
นายลำพูน ถิ่นสะพุง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายแถลงศักดิ์ สุขสมบูรณ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายพร ภูม
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นางเครือวัลย์ ถิ่นสะพุง
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1
นายภูษิต สุประภาดา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายประดิษฐ์ บู่สุข
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายเดช จำศักดิ์
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายเส็ง พรมมาศ
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นายสมปอง ฝากเชียงชา
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2
นางประไพ จำปามี
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2