messager
 
เทศบาลตำบลศรีสงคราม call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลศรีสงคราม
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โทรศัพท์ / โทรสาร : 042-039206

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
insert_drive_file ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์

ประวัติความเป็นมา
เดิมตำบลศรีสงครามขึ้นกับตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย นายอารีย์ อินพิทักษ์ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของบ้านบุ่งไสล่ หมู่ 2 ในขณะนั้นก็ขอแยกตัวจาก ต.ตำบลวังสะพุง มาเป็น ตำบลศรีสงคราม เมื่อวันที่ 3 ก.ค.2530 มีเขตการปกครอง 10 หมู่บ้าน ที่ตั้งชื่อว่าศรีสงคราม นั้น ชาวคณะที่ขอแยกตำบลได้ เห็นพ้องต้องกันว่าให้ใช้ชื่อเดียวกับ ศาลเจ้าพ่อศรีสงคราม เพราะเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านในละแวกนั้น อีกทั้งยังถือว่าเจ้าพ่อศรีสงครามเป็นเจ้าบ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้น ตาม พ.ร.บ.สภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2539 ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2539 ( อบต.ชั้น 5 ) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม (อบต.) ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลศรีสงคราม ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555
สภาพทั่วไปของตำบล
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ประชาชนตั้งบ้านเรือนอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำเลย
อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองหิน กิ่ง อ.หนองหิน จ.เลย ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองหญ้าปล้อง และ ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย ทิศตะวันตก ติดกับ ต.วังสะพุง และ ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย
จำนวนประชากรของตำบล
จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,058 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,032 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป ค้าขาย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1. อบต.ศรีสงคราม 2. วัดถ้ำผาหมากฮ้อ 3. สถานีทดลองพืชไร่ อาหารสัตว์เลย 4. สถานีทดลองหม่อนไหมเลย 5. ศูนย์ศิลป์สิรินธร