messager
 
เทศบาลตำบลศรีสงคราม call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลศรีสงคราม
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โทรศัพท์ / โทรสาร : 042-039206

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
local_cafe สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
ที่ตั้งและอาณาเขต
ตำบลศรีสงคราม เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอวังสะพุง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอวังสะพุง โดยอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอวังสะพุง ประมาณ 3 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 73.40 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 45,879 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 22,998 ไร่
อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลวังสะพุงและตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปของตำบลศรีสงคราม สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่เนินสูง และที่ราบเป็นบางส่วน มีภูเขาล้อมรอบและมีแม่น้ำเลยไหลผ่าน สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 190 –200 เมตร โดยเฉลี่ยตำบลศรีสงคราม สูงจากระดับทะเล 190 เมตร
สภาพภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศของตำบลศรีสงคราม มี 3 ฤดู ดังนี้ ฤดูร้อน อากาศร้อนจัด เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม ของทุกปี ฤดูฝน มีฝนตกไม่แน่นอน บางปีฝนตกชุก มีน้ำท่วม เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม ฤดูหนาว มีอากาศที่หนาวจัดมาก เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - มีนาคม อุณหภูมิของตำบลศรีสงคราม จะร้อนที่สุดในเดือนเมษายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 38 – 42 องศาเซลเซียส และต่ำสุดในเดือนมกราคม โดยเฉลี่ย 10 – 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีเท่ากับ 29 องศาเซลเซียส พื้นที่ถือครองของตำบลศรีสงคราม ที่สำคัญ ได้แก่ พื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 22,998 ไร่ พื้นที่ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ป่าประมาณ 20,546 ไร่ และพื้นที่การอยู่อาศัยประมาณ 1,258 ไร่