messager
 
เทศบาลตำบลศรีสงคราม call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลศรีสงคราม
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โทรศัพท์ / โทรสาร : 042-039206

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
account_box กองช่าง
นายคณะศักดิ์ จันพินิจ
รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองช่าง
- ว่าง -
นายช่างโยธา
- ว่าง -
นายช่างสำรวจชำนาญการ
นางสมสม พรหมมาศ
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
นายจิระโชติ โสภาเปี้ย
ช่างเครื่องสูบน้ำ
นายไพฑูล พรมมาศ
ช่างเครื่องสูบน้ำ
- ว่าง -
ผู้ช่วยนายช่าง
นายสาคร อาจชนะพรม
ผู้ช่วยช่างทุกประเภท
- ว่าง -
ผู้ช่วยนายช่างสำรวจ
นายเกรียงไกร จำศักดิ์
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายวีระพงษ์ ปักกลาง
ผู้ช่วยนายช่างโยธา
นายสุภชีพ ขันสุขะ
พนักงานขับเครื่องจักรขนาดกลาง