messager
 
เทศบาลตำบลศรีสงคราม call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลศรีสงคราม
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โทรศัพท์ / โทรสาร : 042-039206

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
info_outline วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ภายในปี 2558 มุ่งพัฒนาคนให้มีสุขภาพดี เน้นการศึกษา การกีฬา เป็นคนดีมีคุณภาพ รักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมความเป็นไทย เน้นการมีส่วนร่วม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร แปรรูปผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลให้ได้มาตรฐานเพื่อสร้างรายได้มาตรฐานเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน