messager
 
เทศบาลตำบลศรีสงคราม call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลศรีสงคราม
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โทรศัพท์ / โทรสาร : 042-039206

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
account_box สำนักปลัด
นางสาวรักอนงค์ บับภาวัน
หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล
นางสาวรดา วงษ์โสภา
นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ
นางสาวชนิตา สอนพรหม
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
นางวิไลวรรณ ภักมี
นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
นางสาวสมยงค์ บุญหลาย
นักพัฒนาชุมชนชำนาญการ
นางสาวจีระสุดา ดอกไม้
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ
นางสาวพรชนก ทีหลวง
นิติกรปฏิบัติการ
นางอุไลวรรณ สิมสวสัดิ์
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญการ
นายสิทธิเมืองชัย เมืองจันทร์
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
จ.ส.ต.ชัชชัย พรหมมาศ
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
นางตุนี สมอเนื้อ
ครู
นางสาวสุรีพร ทองคำ
ครู
นางชนัญชิดา โสภา
ครู
นางวิลาวรรณ แสนสุภา
ครู
นางเม็ดชริน ชาวกะสัย
ครู
นางเพ็ญสุข ศรีอินทร์
ผู้ดูแลเด็ก
นางสุนัน บุญโยพัน์ธ์
ผู้ดูแลเด็ก
นางวัชรี บุตรอุดม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาววรุณยุภา พรมศรี
ผู้ช่วยนักจัดการงานทั่วไป
นางมาริสา ศรีกระบุตร
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผนฯ
สิบเอกศรายุทธ แสงมะโน
ผู้ช่วยนักพัฒนนาชุมชน
นางสาวพิมพ์ใจ ศรีอินทร์
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางสาวยุภาวรรณ คามะดา
ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข
นายกิตติคุณ จันทรบุผา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นายพสิษฐ์ บุตรอุดม
ผู้ช่วยเจ้าพนักงาน
นายสายันต์ อินเจริญ
พนักงานขับรถส่วนกลาง
นายไพฑูรย์ ศรีจันทะ
พนักงานขับรถส่วนกลาง
นายดนัย นามวงษ์
พนักงานขับเครืองจักรขนาดกลาง
นายนิวัฒนน์ ศักดิ์พิทัก
พนักงานตกแต่งส่วน
นายธนพล ชัยพิลา
พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ
นายกรวิทย์ อินทรีย์
พนักงานขับเครื่องจักรกลฯ
นายสุนทร ดงโนนกอก
คนงานประจำรถขยะ
นายวีระพัฒนน์คุนันท์
คนงานประจำรถขยะ
นายอุทิศ แซงศรีนวล
คนงานประจำรถขยะ
นายวิโรจน์ ประเสริฐ์
คนงานประจำรถขยะ
นายทองคำ ชัยสวรรค์
คนงานประจำรถขยะ
นายบัวรส พลซา
คนงานประจำรถขยะ
นายอดิศักดิ์ ไชพิลา
คนงานเก็บขยะ
นางจันทิวา พรมมาศ
แม่บ้าน
นายสุทธิพงษ์ บัวระภา
คนงานจ้างทั่วไป
(ปฏิบัติงานป้องกันฯ)
นายสมพงษ์ จำศักดิ์
คนงานจ้างเหมาบริการ
(ปฏิบัติงานช่วยป้องกันฯ)
นายก้องนภา ปัญญาอินทร์
คนงานจ้างเหมาบริการ
(ปฏิบัติงานช่วยป้องฯ )