messager
 
เทศบาลตำบลศรีสงคราม call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลศรีสงคราม
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โทรศัพท์ / โทรสาร : 042-039206

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
info_outline วิสัยทัศน์ / พันธกิจ
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ภายในปี 2558 มุ่งพัฒนาคนให้มีสุขภาพดี เน้นการศึกษา การกีฬา เป็นคนดีมีคุณภาพ รักษาอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม พร้อมความเป็นไทย เน้นการมีส่วนร่วม พัฒนาแหล่งท่องเที่ยว ส่งเสริมผลผลิตทางการเกษตร แปรรูปผลิตภัณฑ์หนึ่งตำบลให้ได้มาตรฐานเพื่อสร้างรายได้มาตรฐานเพื่อสร้างรายได้แก่ชุมชน

insert_drive_file ประวัติความเป็นมา
ตราสัญลักษณ์


ประวัติความเป็นมา
เดิมตำบลศรีสงครามขึ้นกับตำบลวังสะพุง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย นายอารีย์ อินพิทักษ์ เป็นผู้ใหญ่บ้านคนแรกของบ้านบุ่งไสล่ หมู่ 2 ในขณะนั้นก็ขอแยกตัวจาก ต.ตำบลวังสะพุง มาเป็น ตำบลศรีสงคราม เมื่อวันที่ 3 ก.ค.2530 มีเขตการปกครอง 10 หมู่บ้าน ที่ตั้งชื่อว่าศรีสงคราม นั้น ชาวคณะที่ขอแยกตำบลได้ เห็นพ้องต้องกันว่าให้ใช้ชื่อเดียวกับ ศาลเจ้าพ่อศรีสงคราม เพราะเป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านในละแวกนั้น อีกทั้งยังถือว่าเจ้าพ่อศรีสงครามเป็นเจ้าบ้าน องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม มีฐานะเป็นนิติบุคคลและเป็นหน่วยงานของราชการส่วนท้องถิ่นที่จัดตั้งขึ้น ตาม พ.ร.บ.สภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2539 ซึ่งกระทรวงมหาดไทย ได้ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2539 ( อบต.ชั้น 5 ) องค์การบริหารส่วนตำบลศรีสงคราม (อบต.) ยกฐานะเป็นเทศบาลตำบลศรีสงคราม ตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2555

สภาพทั่วไปของตำบล
สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ประชาชนตั้งบ้านเรือนอยู่ตามริมฝั่งแม่น้ำเลย

อาณาเขตตำบล
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ผาน้อย อ.วังสะพุง จ.เลย ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองหิน กิ่ง อ.หนองหิน จ.เลย ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองหญ้าปล้อง และ ต.โคกขมิ้น อ.วังสะพุง จ.เลย ทิศตะวันตก ติดกับ ต.วังสะพุง และ ต.ผาบิ้ง อ.วังสะพุง จ.เลย

จำนวนประชากรของตำบล
จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,058 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,032 หลังคาเรือน

ข้อมูลอาชีพของตำบล
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน อาชีพเสริม รับจ้างทั่วไป ค้าขาย

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล
1. อบต.ศรีสงคราม 2. วัดถ้ำผาหมากฮ้อ 3. สถานีทดลองพืชไร่ อาหารสัตว์เลย 4. สถานีทดลองหม่อนไหมเลย 5. ศูนย์ศิลป์สิรินธร

local_cafe สภาพและข้อมูลพื้นฐาน
ที่ตั้งและอาณาเขต
ตำบลศรีสงคราม เป็นตำบลหนึ่งของอำเภอวังสะพุง ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอวังสะพุง โดยอยู่ห่างจากที่ว่าการอำเภอวังสะพุง ประมาณ 3 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 73.40 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 45,879 ไร่ พื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 22,998 ไร่

อาณาเขต
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลผาน้อย อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ทิศใต้ ติดต่อกับ ตำบลโคกขมิ้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลหนองหญ้าปล้อง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลวังสะพุงและตำบลผาบิ้ง อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย

ลักษณะภูมิประเทศ
ลักษณะภูมิประเทศทั่วไปของตำบลศรีสงคราม สภาพพื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่เนินสูง และที่ราบเป็นบางส่วน มีภูเขาล้อมรอบและมีแม่น้ำเลยไหลผ่าน สูงจากระดับน้ำทะเลประมาณ 190 –200 เมตร โดยเฉลี่ยตำบลศรีสงคราม สูงจากระดับทะเล 190 เมตร

สภาพภูมิอากาศ
สภาพภูมิอากาศของตำบลศรีสงคราม มี 3 ฤดู ดังนี้ ฤดูร้อน อากาศร้อนจัด เริ่มตั้งแต่เดือนมีนาคม – พฤษภาคม ของทุกปี ฤดูฝน มีฝนตกไม่แน่นอน บางปีฝนตกชุก มีน้ำท่วม เริ่มตั้งแต่เดือนพฤษภาคม – ตุลาคม ฤดูหนาว มีอากาศที่หนาวจัดมาก เริ่มตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน - มีนาคม อุณหภูมิของตำบลศรีสงคราม จะร้อนที่สุดในเดือนเมษายน อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 38 – 42 องศาเซลเซียส และต่ำสุดในเดือนมกราคม โดยเฉลี่ย 10 – 20 องศาเซลเซียส อุณหภูมิเฉลี่ยตลอดทั้งปีเท่ากับ 29 องศาเซลเซียส พื้นที่ถือครองของตำบลศรีสงคราม ที่สำคัญ ได้แก่ พื้นที่ทำการเกษตรประมาณ 22,998 ไร่ พื้นที่ส่วนที่เหลือเป็นพื้นที่ป่าประมาณ 20,546 ไร่ และพื้นที่การอยู่อาศัยประมาณ 1,258 ไร่