messager
 
เทศบาลตำบลศรีสงคราม call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลศรีสงคราม
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โทรศัพท์ / โทรสาร : 042-039206

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
folder คำสั่ง (งานบุคคล)
คำสั่ง ที่ 215 เรื่อง แก้ไขคำสั่ง การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทน ปฏิบัติราชการแทนและมอบเลขานุการนายกเทสมนตรี กลั่นกรองงานก่อนนำเสนอนายกเทศมนตรีตำบลลศรีสงคราม poll
เผยแพร่วันที่ : 6 พฤษภาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 39
คำสั่ง ที่ 327 เรื่องมอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองช่าง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 35
คำสั่ง ที่ 326 เรื่อง มอบหมายงานและหน้าที่ความรับผิดชอบในกองคลัง poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 31
คำสั่ง ที่ 325 เรื่องมอบหมายและหน้าที่ความรับผิดชอบในสำนักปลัดเทศบาล poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
คำสั่ง ที่ 324 เรื่องแต่งตั้งหัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายในและอำนาจหน้าที่หน่วยตรวจสอบภายใน poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
คำสั่ง ที่ 323 เรื่อง การแต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทน รักษาราชการแทน ปลัดเทสบาลและหัวหน้าส่วนราชการ poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
คำสั่ง ที่ 322 เรื่อง การมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีรักษาราชการแทน ปฏิบัติราชการแทน และมอลเลขานุการนายกเทศมนตรี กลั่นกรองงานก่อนนำเสนอนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
คำสั่ง ที่ 321 เรื่อง กำหนดงาน อำนาจหน้าที่ในการบริหารกิจการของเทศบาลตำบลศรีสงคราม poll
เผยแพร่วันที่ : 27 สิงหาคม 2564 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 24
1 - 8 (ทั้งหมด 8 รายการ) 1