messager
 
เทศบาลตำบลศรีสงคราม call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลศรีสงคราม
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โทรศัพท์ / โทรสาร : 042-039206

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
folder กิจการสภา
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2558และที่แก้ไขเพิ่มเติม poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 26
เรียกประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ 1 ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 21
กำหนดสมัยประชุมสภาสามัญ ประจำปี 2564 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
กำหนดสมัยประชุมสภา 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการลาของผู้บริหารท้องถิ่น ผู้ช่วยผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่น 2547 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 23
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินของ อปท พ.ศ.2543 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 25
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินอุดหนุนของ อปท.พ.ส. 2559 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 28
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรัษาเงิน และการตรวจเงินของ อปท.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ 4) พ.ศ.2561 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 29
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น 2535แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 10)พ.ศ.2558 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
พรบ.จัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ 2560 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 13
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ อปท.2563 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 19
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.2547 แก้ไขเพิ่มเติมถึง(ฉบับที่ ๒)พ.ศ.2554 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
พรบ.กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องคืกรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่๒)พ.ศ.2549 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 17
พรบ.เทศบาล 2496 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2565 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 20
กำหนดประชุมสภา ประจำปี 2562 poll
เผยแพร่วันที่ : 1 ตุลาคม 2562 | โดย : admin | เปิดอ่าน : 22
1 - 18 (ทั้งหมด 18 รายการ) 1