messager
 
เทศบาลตำบลศรีสงคราม call ข้อมูลการติดต่อ


เทศบาลตำบลศรีสงคราม
อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย โทรศัพท์ / โทรสาร : 042-039206

ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลศรีสงคราม อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย
camera_alt ภาพกิจกรรม
วันที่ 3 ตุลาคม 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลสรีสงคราม มอบหมายให้ นายธงฤทธิ์ จำศักดิ์ รองนายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม นำหัวหน้าส่วนราชการ ข้าราชการ เจัาหน้าที่ และลูกจ้าง เข้าแถวเคารพธงชาติ...[3 ตุลาคม 2565]
วันที่ 28 กันยายน 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่กองช่าง ร่วมกับเจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการขุดลอกรางระบายน้ำ กำจัดขยะมูลฝอย...[28 กันยายน 2565]
วันที่ 27 กันยานยน 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ลงพท้นที่ล้างตลาด (ตลาดนัดคลองถมหนองนกเจ่า) หลังฝนตกทำให้น้ำท่วมขังในบริเวณตลาด...[27 กันยายน 2565]
วันที่ 27 กันยายน 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้ จนท.ปองกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับ จนท.กองช่าง ดำเนินการซ่อมแซมไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 6 บ. บุ่งกกตาล และหมู่ที่ 10 บ. ไทยเจริญ...[27 กันยายน 2565]
วันที่ 24 กันยายน 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชนเทศบาลตำบลศรีสงคราม ประจำปี 2565 ณ ห้องประชุมเทศบาลตำบลศรีสงคราม...[24 กันยายน 2565]
วันที่ 23 กันยายน 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่างดำเนินการแก้ไขรางระบายน้ำที่อุดตัน หมู่ที่ 11 บ้านศรีสงคราม ต....[23 กันยายน 2565]
วันที่ 21 กันยายน 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ร่วมกับเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการการแก้ไขไฟฟ้าส่องสว่างสาธารณะ หมู่ที่ 3 หมู่ที่ 4...[21 กันยายน 2565]
วันที่ 21 กันยายน 2565 นายวุฒิชัน มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลศรีสงคราม มอบรถสามล้อโยกผู้พิการ ให้กับ นางเพชรบูรณ์ พลซา บ้านเลขที่ 133 หมู่ที่ 1 บ้านน้อยนา ต....[21 กันยายน 2565]
วันที่ 20 กันยายน 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกเทศมนตรีตำบลศรีสงคราม เป็นประธานเปิโโครงการควบคุมโรคขาดสารไอโอดีน ประจำปี 2565 ณ ศาลากลางบ้านดดงน้อย หมู่ที่ 8 ต.ศรีสงคราม อ.วังสะพุง จ.เลย[20 กันยายน 2565]
วันที่19 กันยายน 2565 นายวุฒิชัย มัธยัสถ์สิน นายกทศฒฯ๖ณ๊๖ฎฐ,สรีสงคราม มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยและเจ้าหน้าที่กองช่าง ลงพื้นที่ดำเนินการเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำที่แตกชำรุด หมู่ที่ 4 บ้านฟากเลย...[19 กันยายน 2565]
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 231 - 240 (ทั้งหมด 275 รายการ)